Serhiy Piontkovsky

Managing Partner, Baker McKenzie – Kyiv