Volodymyr Vashchenko

Attorney-at-Law, Partner, VB PARTNERS

Volodymyr Vashchenko is a notable practitioner in